ข่าวและประกาศ

สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี

 
 
Picture of Admin User
สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
by Admin User - Monday, 10 May 2021, 4:19 PM
 

Moodle 2

นักศึกษาทุกคนสามารถ log in เข้าเรียน โดยใช้


username :   20050xxxx (รหัสนักศึกษา 9 หลัก)
password :    Slc*20050xxxx 
S (เอสใหญ่) l (แอลเล็ก) c (ซีเล็ก) * รหัสนักศึกษา 9 หลัก


รายวิชาที่เปิดสอนใน moodle 2 ประกอบไปด้วย

  1. รายวิชาของคณะกายภาพบำบัด  
  2. รายวิชาของคณะจิตวิทยา 
  3. รายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
* * รายวิชาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ใช้บริการที่ http://moodle3.slc.ac.th