ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
by Admin User - Friday, 28 August 2020, 8:50 AM
 
นักศึกษาทุกคนสามารถ log in เข้าเรียนรายวิชาที่เปิดใน moodle 2 โดยใช้
ผู้ใช้งาน / username   20050xxxx

รหัสผ่าน/password     Slc*20050xxxx

รายวิชาที่เปิดสอนใน moodle 2 ประกอบไปด้วย

  1. รายวิชาของคณะกายภาพบำบัด  
  2. รายวิชาของคณะจิตวิทยา 
  3. รายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ใช้บริการท...Read the rest of this topic
(55 words)