ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
โครงการบูรณาการกายวิภาคศาสตร์กับการนวดแบบผสมผสานในปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อ
by Admin User - Wednesday, 15 March 2023, 1:20 PM
 


 
Picture of Admin User
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน
by Admin User - Tuesday, 31 January 2023, 10:34 AM
 


 
Picture of Admin User
สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
by Admin User - Monday, 10 May 2021, 4:19 PM
 

Moodle 2

นักศึกษาทุกคนสามารถ log in เข้าเรียน โดยใช้


username :   20050xxxx (รหัสนักศึกษา 9 หลัก)
password :    Slc*20050xxxx 
S (เอสใหญ่) l (แอลเล็ก) c (ซีเล็ก) * รหัสนักศึกษา 9 หลัก


รายวิชาที่เปิดสอนใน moodle 2 ประกอบไปด้วย

  1. รายวิชาของคณะกายภาพบำบัด  
  2. รายวิชาของคณะจิตวิทยา 
  3. รายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไ...
Read the rest of this topic
(70 words)