ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ขอแสดงความยินดี
by Admin User - Monday, 11 September 2023, 10:01 AM
 
ขอแสดงความยินดีกับผลงานของคณะกายภาพบำบัดที่สร้างศิษย์เก่งค่ะขอแสดงความยินดีกับ นายภุชงค์ เข็มเฉลิม นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน
-ประเภท Nuad Thai Inspiration (นวดไทยผสมผสาน)
และรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน
-ประเภท Nuad Thai Relief (นวดไทยบรรเทาอาการ)
ของการ...
Read the rest of this topic
(106 words)
 
Picture of Admin User
สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
by Admin User - Monday, 10 May 2021, 4:19 PM
 

Moodle 2

นักศึกษาทุกคนสามารถ log in เข้าเรียน โดยใช้


username :   20050xxxx (รหัสนักศึกษา 9 หลัก)
password :    Slc*20050xxxx 
S (เอสใหญ่) l (แอลเล็ก) c (ซีเล็ก) * รหัสนักศึกษา 9 หลัก


รายวิชาที่เปิดสอนใน moodle 2 ประกอบไปด้วย

  1. รายวิชาของคณะกายภาพบำบัด  
  2. รายวิชาของคณะจิตวิทยา 
  3. รายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไ...
Read the rest of this topic
(70 words)